เดอะ อีสานเรคคอร์ด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข่าวออนไลน์ที่มุ่งนำเสนอข่าวด้านประเด็นสังคม การเมืองและเพื่อเสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” ทีมงานเดอะ อีสานเรคคอร์ดประกอบด้วยนักข่าวนักเขียนอิสระทั้งชาวต่างประเทศและไทย มีศูนย์ดำเนินงานอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น “เมืองหลวงแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลักๆ ถึง 3 ครั้งด้วยกันที่ทำให้ชาวอีสานมีความตื่นตัวและรวมพลังกันต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อชุมชน เมือง และภูมิภาคของตนเอง การเปลี่ยนแปลงแรก คือ การกำเนิดเกิดขึ้นขององค์กรพัฒนาชุมชนหรือเอ็นจีโอ (NGO) ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ในช่วง พ.ศ. 2523 บทบาทขององค์กรเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังขับเคลื่อนทางสังคมอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตของชาวบ้านทั่วไปให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประการที่สอง คือ การริเริ่มกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประกอบด้วยตัวแทนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง การให้อำนาจโดยตรงกับ อบต. ทำให้ชาวบ้านได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมด้านการเมืองท้องถิ่นอย่างจริงจังและชัดเจน และประการสุดท้าย คือ นโยบายประชานิยมของ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ชาวบ้านอีสานสามารถลดหย่อนหนี้สินของตนและมีสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาลในราคาย่อมเยา ทำให้ประชาชนในภาคอีสานเริ่มเชื่อมั่นว่ารัฐบาลส่วนกลางที่ได้รับการเลือกตั้งสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในชนบทได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน ภาคอีสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีฐานะยากจนที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 21 ล้านคน ประชาชนคนอีสานต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อประเด็นสังคมและการเมือง แต่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อกระแสหลักมากเท่าที่ควร ดังนั้นเดอะ อีสาน เรคคอร์ด จึงหวังอย่างยิ่งที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสานโดยทำหน้าที่รายงานข่าวการเคลื่อนไหวของผู้คนในระดับรากหญ้าที่กำลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอยู่ขณะนี้ เดอะ อีสานเรคคอร์ดทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวจากภูมิภาคแห่งนี้ด้วยความหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตย