โดย เครือข่ายประชาชนภาคอีสาน

ยโสธร – คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วมกรณีคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ยโสธร สำรวจความคิดเห็นประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงานถึงการมีส่วนร่วมสร้างโรงไฟฟ้า ก่อนนำข้อสรุปเสนอต่อ กกพ. วันที่ 15 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วม ทรัพยากรและสุขภาพ กรณีคัดค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทมิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด ขนาด 61 เมกะวัตต์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 559 ครัวเรือน ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรของโรงไฟฟ้า เพื่อนำไปวิเคราะห์และกำหนดทิศทางในกระบวนการทำงาน และเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

นายนิรันดร คำนุ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม สรุปประเด็นให้นิสิตที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561

นายนิรันดร คำนุ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนึ่งในคณะทำงานฯ ในฐานะตัวแทนนักวิชาการได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมของคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงฯ ซึ่งมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานของกกพ. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อช่วยในการออกแบบวิธีการศึกษา และดำเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยเน้นเฉพาะการศึกษาข้อเท็จจริงของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวคณะทำงานฯ จะนำไปจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กกพ. ใช้ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมของกกพ. ต่อไป

นายนิรันดรกล่าวอีกว่า คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งในเบื้องต้นการศึกษาข้อเท็จจริงสามารถดำเนินการได้เพียงการตอบข้อเท็จจริงเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดยโสธร ส่วนปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านในพื้นที่คาบเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่สองจังหวัด คือ จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาในลักษณะของคณะกรรมการร่วม นอกจากนี้ การศึกษาข้อเท็จจริงในมิติอื่นๆ ก็มีความสำคัญมาก เช่น ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศในพื้นที่ เป็นต้น

นิสิตม.มหาสารคาม สำรวจสอบถามชาวบ้านต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวิมวล

นายสิริศักดิ์ สะดวก คณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงฯ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงในประเด็นการมีส่วนร่วมที่สอบถาม มี 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับฟังความคิดเห็น รับรู้ และตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ในประเด็นด้านทรัพยากรและสุขภาพของชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการรับรู้การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ส่วนที่ 4 ความเห็นของประชาชนในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร  โดยมีแบบสอบถามที่ชัดเจน

นายสิริศักดิ์กล่าวอีกว่า หลังจากนี้คณะทำงานฯ จะสรุปข้อมูลเพื่อส่งต่อกกพ. เพื่อให้นำไปพิจารณาในวันที่ 15 พฤศจิกายน2561 นี้ โดยตัวแทนคณะทำงานฯ และชุมชนจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง

image_pdfimage_print