ดาวน์โหลดฟรี

สิ่งสำคัญที่จะทำให้สื่อสามารถสะท้อนสังคมได้อย่างถูกต้องและสามารถผลิตการรายงานข่าวที่สมบูรณ์และมีความหลากหลายคือ สื่อจะต้องรายงานข่าวที่สะท้อนถึงโลกที่มองผ่านสายตาของทั้งผู้หญิง ผู้ชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภาวะ และผู้สื่อข่าวจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของสังคมได้ โดยการนำเสนอภาพของผู้หญิง ผู้ชายหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภาวะตามที่เป็นจริง แทนที่การตอกย้ำภาพเหมารวมของเพศภาวะมากไปกว่านี้

“นักสื่อมวลชน” คือ กลุ่มคนผู้ซึ่งทำหน้าที่รายงานตลอดจนผลิตสื่อและข่าวให้กับคนในสังคม การหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำพูดหรือประโยคที่ตอกย้ำความเจ็บปวดของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงหรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภาวะ ตลอดจนการใช้คำ ประโยค รวมถึงวาทกรรมที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงเป็นสิ่งสำคัญ นักสื่อมวลชนหรือนักสื่อข่าวทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในมิติเรื่องเพศภาวะอย่างจริงจัง จึงจะสามารถรายงานข่าวในประเด็นเรื่องเพศภาวะที่อ่อนไหวและเปราะบางได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ

“หลักการและวิธีการรายงานข่าวที่ไหวรู้ต่อเพศภาวะ” คือประเด็นหนึ่งที่เดอะอีสานเรคคอร์ด สำนักข่าวออนไลน์ที่ติดตามทำข่าวในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภาคอีสาน ให้ความสนใจศึกษาและเรียนรู้ แต่ทว่าเอกสารข้อมูลที่พูดถึงเรื่องนี้ในภาษาไทยนั้นค่อนข้างมีจำนวนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานเรื่องนี้ในภาษาอังกฤษ

เดอะอีสานเรคคอร์ดและองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานคร เห็นร่วมกันว่าควรจะมีคู่มือที่พูดถึงวิธีการรายงานข่าวที่ไหวรู้ต่อเพศภาวะในภาคภาษาไทย เพื่อให้สื่อมวลชนในประเทศไทยได้เรียนรู้หลักการและวิธีการรายงานข่าวในเรื่องเพศภาวะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

“คู่มือการรายงานข่าวที่ไหวรู้ต่อเพศสภาวะสำหรับผู้สื่อข่าว” มีเป้าหมายจัดทำขึ้นสำหรับผู้สื่อข่าวที่เป็นตัวแทนความหลากหลายของสื่อ ได้แก่ วิทยุท้องถิ่นและวิทยุสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออกอากาศและสื่อใหม่ ๆ ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการรายงานข่าวสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งความเข้าใจเรื่องเพศภาวะ ดังนั้น นักศึกษาวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน บรรณาธิการ นักวิชาการและภาคประชาสังคม สามารถนำคู่มือฉบับนี้มาใช้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางเพศภาวะและสื่อที่สำคัญในการรายงานข่าว นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานข่าวที่คำนึงถึงเพศภาวะในบริบทของประเทศไทยได้

คู่มือนี้จัดทำขึ้นโดยเดอะอีสานเรคคอร์ด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดฟรี

image_pdfimage_print