ขอนแก่น – 6 องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาเครือข่ายคนรักษ์ปทุมรัตน์ สภาองค์กรชุมชน ตำบลโนนสวรรค์ และตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตน์ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสาน คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) และมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยกเลิกการผลักดันโรงงานอ้อย น้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ดที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้ 

แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพสิทธิชุมชนและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งขอให้ยกเลิกนโยบายอ้อยและน้ำตาลที่เป็นการทำลายพื้นที่ความมั่นทางอาหาร ทำลายรากฐานวัฒนธรรมชุมชน อีกทั้งกฏหมายและแนวทางเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องไม่มีถ่านหินมาเกี่ยวข้อง เป็นโรงไฟฟ้าทางเลือก เน้นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า สืบเนื่องจากปี 2558 รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย 10 ปี เพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่า 6 ล้านไร่และเพิ่มโรงงานน้ำตาลทรายและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลอีก 20 แห่ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อาจได้รับผลกระทบ อีกทั้งนโยบายดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนกลุ่มทุนผูกขาด ดังนั้นกลุ่มเครือข่ายจึงไม่ต้องการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล

แถลงการณ์ให้หยุดโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลปทุมรัตน์-จ.ร้อยเอ็ด

image_pdfimage_print