กลุ่มฮักแม่น้ำเลยออกแถลงการณ์ค้านสร้างเขื่อนศรีสองรัก จ.เลย

จุฑามาศ สีดา นักศึกษาฝึกงาน The Isaan Record เรื่อง

เลย – เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 กลุ่มฮักแม่น้ำเลย ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งกรณีเขื่อนศรีสองรัก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ผลักดันโดยกรมชลประทานมาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งผ่านมากว่า 7 ปีแล้ว

แถลงการณ์ระบุว่า กรมชลประทานอ้างเหตุผลในการสร้างเขื่อนศรีสองรัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยโครงการนี้มีมูลค่างบประมาณลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานริมฝั่งแม่น้ำเลยกว่า 70 ชุมชน ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากเขื่อนศรีสองรัก 

“ความกังวลใจของชาวบ้าน คือ ปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นตามมาทีหลัง ซึ่งชุมชนลุ่มน้ำเลยจะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงทันที หากเขื่อนเริ่มกักเก็บน้ำ เพราะที่ผ่านมาชุมชนลุ่มน้ำเลยเคยมีประสบการณ์เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมใหญ่มาแล้ว เมื่อปี 2521 และปี 2545” แถลงการณ์บางส่วนระบุ

กลุ่มฮักแม่น้ำเลยกำลังเดินทางไปรวมตัวบริเวณพื้นที่การสร้างเขื่อนศรีสองรัก จ.เลย เพื่อคัดค้านโครงการ เครดิตภาพ: กลุ่มฮักแม่น้ำเลย

นอกจากนี้การศึกษาการวางโครงการฯ ยังมีความผิดพลาดจากกรมชลประทาน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับภูมินิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำเลยและยังละเลยการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการฯ ที่มีมูลค่าโครงการมากถึง 5,000 ล้านบาท รวมทั้งการปิดบังอำพรางข้อมูล 

“โครงการเขื่อนศรีสองรัก” และ “โครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล” ที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่กรมชลประทานมักอ้างเสมอว่า โครงการทั้ง 2 ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่สร้างความกระจ่างชัดด้านข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ จนทำให้เกิดความคลุมเครือ 

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งกรณีการสร้างเขื่อนศรีสองรัก ได้นำไปสู่เวทีการพุดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกับกลุ่มฮักแม่น้ำเลย โดยมีส่วนราชการจังหวัดเลยเป็นพยานและมีการประชุมที่ศาลากลางจังหวัดเลย 

หลังการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 2560 มาตรา 58 ต่อโครงการเขื่อนศรีสองรัก ซึ่งตัวแทนกรมชลประทาน ได้ลงนามรับรองร่วมกับชาวบ้านว่า จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการเขื่อนศรีสองรักตามกฎหมาย แต่กรมชลประทานกลับยังไม่ดำเนินการ 

โครงสร้างเขื่อนศรีสองรัก จ.เลยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เครดิตภาพ : กลุ่มฮักน้ำแม่น้ำเลย

“กลุ่มฮักแม่น้ำเลย จึงขอประณามกรมชลประทานที่ผิดคำสัญญาในการลงนามตามบันทึกข้อตกลงในการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการเขื่อนศรีสองรักและขอเรียกร้องให้กรมชลประทานติดตาม และประสานงานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการเขื่อนศรีสองรักตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน”แถลงการณ์กลุ่มฮักแม่น้ำเลยระบุในช่วงท้าย