แรงงานใกล้ชิดกับผลกระทบโควิด-19

ชีวิตแรงงานที่ต้องทำงานใกล้ชิดลูกค้าในช่วงโควิด-19 ระบาด พวกเขาเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องตกงานและเผชิญกับพิษโรคระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า พวกเขาเรียกร้องอะไรจากรัฐ ??

โดยความร่วมมือจาก

• โครงการวิจัย “แรงงานใกล้ชิด” ภายใต้บริบทของโรคระบาด: การศึกษาเบื้องต้นในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการสตรี เยาวชนและครอบครัวศึกษา สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll Up