วิบากกรรมคนลุ่มน้ำชี เมื่อต้องอยู่กับเขื่อน

ทุกข์ของชาวนาร้อยเอ็ดปีนี้ ไม่เพียงต้องเผชิญกับปัญหาข้าวราคาตกต่ำ แต่ยังต้องทนเกี่ยวข้าวที่น้ำสูงกว่า 1 เมตร ซึ่งพวกเขาต้องอยู่ภาวะแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2542 ที่มีการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี

อัยการ ศรีดาวงศ์ เรื่อง
กชกร บัวล้ำล้ำ ภาพ

หมายเหตุ : วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรม Citizen Report รุ่น 2 “วิดีโอสั้นและสารคดีเบื้องต้น”