ความหวังที่ต้องการเห็นทุกคนเท่าเทียมกันจะไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้า ร่าง พ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.ถูกประกาศใช้ เพราะจะเป็นกฎหมายที่ปกป้องกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยผู้มีเชื้อ HIV ก็รวมอยู่ในนี้ด้วย แล้วอีกนานแค่ไหนกฎหมายฉบับนี้จึงจะถูกบังคับใช้เสียที

หมายเหตุ : The Isaan Record ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 

image_pdfimage_print