ศาลปกครองสูงสุดขอนแก่นพิพากษายกฟ้องคดีชาวบ้านขอนแก่น 158 คนฟ้องอธิบดีกรมการขนส่งเรื่องออกประกาศให้ใช้สถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว เหตุไม่ขัดกฎหมายและเปิดรับฟังคิดเห็นแล้ว 

ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ถึงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดขอนแก่ยกฟ้องในคดีชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น 158 คน ฟ้องกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว โดยเป็นการยืนตามคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นเมื่อปี 2560 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 สายเงิน กัลยา และพวกได้ยื่นฟ้องกับ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและกรมการขนส่ง โดยระบุว่า ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนมีประกาศใช้

ก่อนหน้านี้ศาลปกครองขอนแก่นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า กฎหมายไม่ได้กำหนดให้การออกประกาศดังกล่าวจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกทั้งการกําหนดให้ใช้สถานีขนสงฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดในเขตเมืองและยังรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแกนในด้านคมนาคม เพราะทําให้การเชื่อมต่อการเดินทางเข้ามาในเขตเมืองมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบประโยชนสาธารณะที่เกิดจากการลดปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมืองกับความเดือดร้อนแล้วการกําหนดให้รถโดยสารประจําทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า

ป้ายคัดค้านการย้าย บ.ข.ส.จนนำมาสู่การฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น เครดิต The Isaan Record 

ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การออกประกาศกรมการขนส่งทางบกที่พิพาทไม่ใช่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพการดำเนินการดังกล่าว จึงไม่จำต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

“ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการออกประกาศที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว อีกทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารถือเป็นศูนย์รวมของการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง”ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุคำพิพากษาศาล 

ทั้งนี้ศาลเห็นว่า การกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียวจึงมีความสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอันเป็นการจัดระบบการเชื่อมต่อการขนส่งทางบก และเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและปัญหามลพิษในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทางและนอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้วยังทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลและจัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารและผู้ประจำรถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงเห็นพ้องศาลปกครองชั้นต้นในการยกฟ้อง

image_pdfimage_print