ผู้มีบุญในอีสานซีซั่นสอง (8) – ขุดตำนานบ่อเกลือ

บ่อเกลือบ้านสะพือ ถือแหล่งรายได้ของชุมชนในอดีต รายได้จากการขายเกลือทำให้คนในชุมชนสามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าคนนายคน แต่หลังมีการเจาะน้ำบาดาลส่งผลให้บ่อเกลือเปลี่ยนไป และกลายเป็นบ่อร้างมาจนถึงทุกวันนี้  

อติเทพ จันทร์เทศ เรื่องและภาพ 

หมายเหตุ : ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนก้าวหน้า (Progressive Fund) ของคณะก้าวหน้า