ผู้มีบุญอีสานซีซั่นสอง (19) – เจ้าเมืองขุขันธ์ ความทรงจำชาวขุขันธ์

ท้าวปัญญาเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองขุขันธ์ที่อยู่ในความทรงจำของชาวศรีสะเกษ มีอนุสาวรีย์และการจัดประเพณี “แซนโฎนตา” เพื่อแสดงความระลึกถึงทุกปี ในอดีตรัฐสยามได้ลดบทบาทอำนาจเจ้าเมืองลงและรวมเมืองขุขันธ์เข้ากับศรีสะเกษทำให้ความเป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2302 เลือนหาย