“บุญบั้งไฟ” เมื่อสัญญาเดือนหกมาถึง

“บุญบั้งไฟ” นอกจากจะเป็นงานรวมญาติแล้วยังเป็นงานบุญใหญ่ของชาวอีสานที่เชื่อกันว่า การจุดบั้งไฟเป็นการส่งสัญญาณถึงพญาแถนให้ส่งฝนลงมาก่อนฤดูเพาะปลูก 

ปีนี้ประเพณีบุญบั้งไฟทั่วอีสานได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเพลงสัญญาเดือนหก ของโจอี้ ภูวศิษฐ์ ที่บอกว่า 

บุญบั้งไฟเดือนหก กลับบ้านเฮามาเอาบุญเดือนหก

จุดบั้งไฟขอให้ฝนมันตก อ้อนวอนฟ้าขอให้ฝนมันตก

ตกแฮง ๆ ให้บักแตงเป็นหน่วย ตกอ่วยๆ ให้บักกล้วยเป็นหวี

โอ้ฮะโอ ฮะโอ (โอ้ฮะโอ้ ฮะโอ้)”