2 สิงหาคม 2566 – หลังสถานการณ์การเมืองยังคลุมเครือ ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล และยังไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แม้การเลือกตั้งนับจากวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันนี้เป็นเวลา 80 วันแล้ว เครือข่ายภาคประชาชนจึงออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความห่วงใย และย้ำจุดยืนสำคัญเพื่อให้ประชาธิปไตยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการอ่านแถลงการณ์ ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ด้วยถ้อยคำดังนี้

แถลงการณ์
ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และมือที่มองไม่เห็น

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า หลังการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ด้วยจำนวน 39,514,973 ชีวิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.71 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในประเทศ นับเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ แต่กาลล่วงผ่านปรากฏว่า เวลาร่วม 80 วันหลังการเลือกตั้ง กลับยังไม่ปรากฎรัฐบาลที่มาจากมหาชน นอกจากนี้ยังปรากฎซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าว่า กระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ กลับเต็มไปด้วยเล่ห์กลลึกลับสลับตื้นเขิน

แน่นอน เราทราบดีว่าในครรลองของการเมือง กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลย่อมมิใช่เรื่องง่าย ด้วยต้องจับมือกับพรรคการเมืองที่สามารถประสานและทำงานร่วมกันได้ แต่กระบวนการต่อรองทั้งหมดต้องไม่ล้นเกินไปกว่าเจตนารมณ์แห่งประชาและคำสัญญาที่ให้ไว้กับผองชน 

เราในนามแห่ง “ประชาชน” ไม่ต้องการให้เสียงของเราถูกจำกัดและสิ้นราคาเพียงฉับพลันที่หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในคูหา เราไม่ต้องการเป็นเพียงจำนวนนับของพิธีกรรมแห่งประชาธิปไตย เราจึงเรียกร้องต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และมือที่มองไม่เห็น ดังนี้

หนึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกคน ทุกพรรคการเมือง ต้องเคารพฉันทามติของประชาชน สนับสนุนพรรคการเมืองเสียงข้างมากในการเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลของประเทศ ส่วนการต่อรองหรือการดีลใดๆ ต้องไม่ยิ่งใหญ่และไม่สำคัญไปกว่าดีลและคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

สอง สมาชิกวุฒิสภาต้องสำเหนียกว่า หน้าที่ของตนคือรับฟัง สนับสนุน และทำหน้าที่สะท้อนเสียงของปวงประชา หาใช่ผู้บันดาลตำแหน่งให้ตน

สาม บุคคลที่ไม่เกี่ยว และไม่ยึดโยงกับเสียงแห่งประชาชน โปรดออกจากขบวนการขัดขวางครรลองของประชาธิปไตย

ข้อเรียกร้องเพียงสามประการมิได้ซับซ้อนเกินความเข้าใจ โปรดใช้สติปัญญาไตร่ตรองและทบทวนให้รอบคอบ เพราะประชาชนจะจดจำท่านมิว่าประพฤติดีหรือเลวทราม ตราบชั่วกัลปาวสาน

ลงชื่อ ข้าฯ ในฐานะประชาชน

1. กชกร ธงศรี

2. กนกวรรณ เกิดโชคงาม

3. กนกอร เพชรดีคาย

4. กมล ปราณีตพลกรัง

5. กรกนก คำตา

6. กฤต แสงสุรินทร์

7. กฤษณา ขวัญจำเริง

8. กอง ขำขุนทด

9. กัญญวรัตน์บทสูงเนิน

10. กัญญานุช เครื่องพาที

11. กันตภณ เหมจันทึก

12. กันตินันท์ วิริยะสวัสดิ์

13. กาญจนา ต้นแก้ว

14. กาญจนา ม่วงขุนทด

15. กาญจนา มีโคตรกอง

16. กาญจนาพร เงินตัน

17. กิตติภูมิ ภูชื่นศรี

18. กิติมา ขุนทอง

19. กุลญาอร  เรือนเงิน

20. กุลณภัสส์  พิมพ์แน่น

21. กุลธิดา กระจ่างกุล

22. เกรียง เบกขุนทด

23. เกษม ศรีทอง

24. เกียรติศักดิ์ แก้วพิลา

25. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

26. แกมมูลขุนทด

27. โกวิท โพธิสาร

28. โกศล เมฆขุนทด

29. โกสน อินสันเทียะ

30. ไกรนรา นิสังกาศ

31. ขจร พูดขุนทด

32. ขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ

33. คณิศร  ไชยรักษ์ 

34. คมสัน สิงห์กลาง

35. คำเปี่ยง โกเสยะโยธิน

36. คำผาย ม่วงขุนทด

37. คำเพีย มืดขุนทด

38. คำมืด ขุนทด

39. คำไล ผดุงจิตร

40. เคี่ยม ซำทองไหล

41. งามทอง มงคล 

42. ง่าย ฟาดสูงเนิน

43. จงดี มินขุนทด

44. จตุพงศ์ คำหวาน

45. จนิสตา อาภาแสงเพชร

46. จรูญ ภักมี

47. จักรพงษ์ สอนสุภาพ

48. จันทร์ โมงขุนทด

49. จันทร์ เเพวขุนทด

50. จันทร์นภา คืนดี

51. จันทร์เพ็ญ มีขุนทด

52. จำนงค์ จิตรนิรัตน์

53. จำรัส โมงขุนทด

54. จิฎกานท์ สุขจิตศุภานันท์

55. จิตลดา อินทพรม

56. จินดา เดาะขุนทด

57. จินตนา บริบูรณ์

58. จินตนา ศรีนุเดช

59. จินตนา สมพงศ์

60. จิระภา มุลคำมี

61. จิราพร แวงดงบัง

62. จิรารัตน์ ประเสริฐสังข์

63. จุฑามณี บุดดีคง

64. จุฑามาศ ขวัญทอง

65. จุฑามาศ คำแก้ว

66. จุฑามาศ ยศเกตุ

67. จุฑามาส ศรีหัตถผดุงกิจ 

68. จุติพร แว่นไธสง

69. เจริญ ดอกโศก

70. เจียง คุณนา

71. เจียว โมงขุนทด

72. ใจ ศรีทุมสุข

73. ฉลอง บุญเฉียน

74. ฉวี ไมล์ขุนทด

75. ฉัตรสุดา หาญบาง

76. เฉลิมพงษ์ ชันทะปัญญา

77. เฉลียว หวดสันเทียะ

78. เฉื่อย มูลขุนทด

79. เฉื่อย ศรีทอง

80. ชญาภา ตระกูลดี

81. ชฎาพร หงอกภิลัย

82. ชนะพล พูดขุนทด

83. ชนาพร หงอกภิลัย

84. ชนิกา ผ่องคุณากร

85. ชลธิดา ก้อนคำตัน

86. ชันยมนย์  โบสุวรรณ

87. ชัยพร อินสันเทียะ

88. ชาติชาย จันท้าว

89. ชินาวุฒิ ปากชำนิ

90. ชูชีพ  จวนเจริญ

91. เชอรี่ พรหมทรัพย์

92. เชียร เดาะขุนทด

93. โชคชัย หวดสันเทียะ

94. โชติกา สุจริต

95. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

96. ไชยศรี สุพรรณิการ์

97. เเช่มช้อย บุกขุนทด

98. ซอง ทองอุไร

99. เซียนหมิน  แซ่ซือ

100. ญาดา  เกรียงไกรวุฒิกุล

101. ฐิตารัตน์ แก้วศรี

102. ณธีนนท์ สายแก้ว

103. ณรงค์ แววสูงเนิน

104. ณรงค์ ฮวดเจริญ

105. ณัฐกานต์ ม่วงขุนทด

106. ณัฐกิตติ์ มั่นจันทึก

107. ณัฐชลัยกร ง่วงกลางดอน

108. ณัฐชลี สิงสาวแห

109. ณัฐดนัย จอดสันเทียะ

110. ณัฐพร อาจหาญ

111. ณัฐพล ไมขุนทด

112. ณัฐริกา กงจันทร์

113. ณัฐวุฒิ กรมภักดี 

114. ณัฐวุฒิ อุปปะ

115. ดรุณี สิงห์พงไพร

116. ดวงชีวรรณ ยั่งยืน

117. ดวงทิพย์ ฆารฤทธิ์

118. ดอกรักษ์ ผาชัย

119. ดอกรักษ์ หึกขุนทด

120. ดอน เหมือดขุนทด

121. ดารารัตน์ สวัสดี

122. ดาวรุ่ง บมขุนทด

123. ดาวิกา​ นิพันโท

124. ดำรงค์รักษ์ โม่ยขุนทด

125. เดชา  คำเบ้าเมือง

126. เด่น ขำขุนทด

127. เดือนฉาย บมขุนทด

128. เดือนรุ่ง มูลขุนทด

129. แดง เกลี้ยงศรี

130. ตถาตา สมพงศ์

131. ติ้น ม่วงขุนทด

132. ติ๋ว หึกขุนทด

133. ตุ๋ย มนขุนทด

134. เตียม จันท้าว

135. แตง มนขุนทด

136. แตงอ่อน ขำขุนทด

137. โต ฟาดสูงเนิน

138. ถนอม มูลขุนทด

139. ถนอม ยั่งยืน

140. ถนัด แสงทอง

141. ถาวร หมอกขุนทด

142. ถาวร หอกขุนทด

143. ทนงค์ สนขุนทด

144. ทนารักษณ์ โสภารักษ์

145. ทรายทอง โพธิรัตน์

146. ทวาย เสาโกมุท

147. ทศพล เชียนจันทึก

148. ทองกร  ชัยยะกลิน

149. ทองคูณ อุทตรี

150. ทองใคร สาลีโท

151. ทองเติม บดสูงเนิน

152. ทองม้วน ปราณีตพลกรัง

153. ทองม้วน มะนีเนตร

154. ทองสมุทร นนทะนำ

155. ทองสา กองแสน

156. ทองอิน ก้อนคำตัน

157. ธนโชติ ยลชม

158. ธนดล บำขุนทด

159. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์

160. ธนพัฒน์ ไชยบัน 

161. ธนสรณ์ เพ็งสวัสดิ์

162. ธนัตถ์ สิทธิธัญปภา

163. ธนาพงศ์ ระดมยศ

164. ธวัช มณีผ่อง

165. ธัญลักษณ์ โมงขุนทด

166. ธันทิวา เวียงนนท์

167. ธีร์ อันมัย

168. ธีรยุทธ ไมขุนทด

169. ธีระวุฒิ ไมขุนทด

170. นกยูง หวดสันเทียะ

171. นพพล รื่นพารา

172. นภัสสร โมงขุนทด

173. นฤมล แก้วเมือง

174. นฤมล พลนิกร

175. นวรัตน์ ขอดแก้ว

176. นวรัตน์ ชงักรัมย์

177. น้อย ขำขุนทด

178. นัยนา สนขุนทด

179. นางฉวิวรรณ์ นะรารัมย์

180. นาตยา ชะดามนต์

181. นิกร มูลขุนทด

182. นิตญา วรรณะ

183. นิตยา คุ้มคง

184. นิตยา ภานุศรี

185. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม We Fair

186. นิภาพร สายสุวรรณ

187. นิมน อินสันเทียะ

188. นิรันดร์ หึกขุนทด

189. นุจรินทร์ รัตนพร

190. นุสรา สุนนทราช

191. บท ศรีทอง 

192. บรรจง ไมขุนทด

193. บวรลักษณ์ สุนทรชัย

194. บังอร จันตา

195. บัวคลี่ กองขุนทด

196. บัวทอง เมฆขุนทด

197. บัวผัน ศรีทอง

198. บัวไหล วิสิทธ์สูงเนิน

199. บาน ซำทองไหล

200. บานชื่น ขำขุนทด

201. บ่าย เบกขุนทด

202. บำรุง สุทธิ

203. บิน เหมือดขุนทด

204. บิ้น เหมือดขุนทด

205. บุญช่วย  ขัติยะ

206. บุญชู เทษาวงศ์

207. บุญชู สุปรียาพร 

208. บุญธรรม ปราณีตพลกรัง

209. บุญมา เครือคำ

210. บุญยง ศรีบุรินทร์

211. บุญล้อม โมงขุนทด

212. บุญเสริม โมงขุนทด

213. บุญหลาย ขำขุนทด

214. บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์ 

215. บุษกร พิมพ์

216. บุษกร มินขุนทด

217. บุหลัน วรรณโพธิ์

218. เบญจมาศ ชุมตรีนอก

219. เบญจมาศ โพธิ์บุตร

220. ปฏิภาณ อะโคตรมี

221. ปนัดดา จันท้าว

222. ปนัดดา พันธุ์งาม

223. ปนัสจิต แก้วชิน

224. ประกาย อาบสุวรรณ

225. ประกาศิต สุนนทราช

226. ประจวบ ไมขุนทด

227. ประดับ เมฆขุนทด

228. ประดิษฐ์ เชียนจันทึก

229. ประนอม แขชัยภูมิ

230. ประนอม ด่านสูงเนิน

231. ประนอม เหมือดขุนทด

232. ประภา เครือคำ

233. ประมวล ไมขุนทด

234. ประยงค์ หอกขุนทด

235. ประยุทธ์ เทษาวงศ์

236. ประสงค์ ปาณศรี

237. ประสาน หวดสันเทียะ

238. ประเสริฐ ง่วงกลางดอน

239. ประเสริฐ เดินสันเทียะ

240. ประเสริฐ บืนขุนทด

241. ปรัชญ์ รุจิวนารมย์

242. ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว

243. ปราณี ภักมี

244. ปราณีต พลนิกร

245. ปราณีย์ เบกขุนทด

246. ปราโมทย์ ผลภิญโญ

247. ปริญญา สร้อยสูงเนิน

248. ปริศนา มั่งคั่ง

249. ปรียานุช  อุปถัมภ์

250. ปรียานุช ตันสด

251. ปัญญา ชมสันเทียะ

252. ปัญญาพร สะสิกุล

253. ปานปรียา สนขุนทด

254. ปารินทร์ สุนนทราช

255. ปิชญา ตะนอย

256. ปิ้น เหมือดขุนทด

257. ปิยะโชติ  อินทรนิวาส

258. ปิยะนารถ ปิ่นเฟื่อง

259. ปิยะพร บาเทรโอ บัวอาจ

260. เปรมนภา ซำทองไหล

261. แปลง ชมภู

262. ผาสุก ผลเงาะ

263. ฝ้าย สิ้นขุนทด

264. พขร คำชำนาญ

265. พงศธร กาพมณีย์

266. พนมวรรณ นามตาแสง 

267. พนิดา เดชขุนทด

268. พยอม เชียนจันทึก

269. พรชิตา พลชิงชัย

270. พรทิพา ไมขุนทด

271. พรปวี ไมขุนทด

272. พรพรรณ ทองอุไร

273. พรพรรณ์ ไมขุนทด

274. พรพิรุณ แสงแสน

275. พรรณนิดา อยู่พันดง

276. พรวัฒน์ เบกขุนทด

277. พรวิมล ไมขุนทด

278. พรสวรรค์ โพธิ์ทอง

279. พรหมสรงค์ ด่านสูงเนิน

280. พราวพิศุทธิ์ เตียงพลกรัง

281. พริ้ม บุญภัทรรักษา

282. พฤหัส  พหลกุลบุตร

283. พสุธา โกมลมาลย์

284. พักตร์วิไล สหุนาฬุ

285. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

286. พัน ชมสันเทียะ

287. พิกุล ชาชุม

288. พิกุล ศิลาวงษ์

289. พิชชาพร มงคลวงศ์โรจน์

290. พิชัย จันทร์ช่วง

291. พิเชษฐ์ โมงขุนทด

292. พิทักษ์ ปราณีตพลกรัง

293. พิยดา ภิบาลขันธ์

294. พิศิษย์ ศรีดอกบวบ

295. พูนทรัพย์ ชมสันเทียะ

296. เพ็ญ บุญเจือ

297. เพ็ญพิศ ชงักรัมย์

298. เพ็ญพิศ ปราณีตพลกรัง

299. เพ็ญศรี ประเสริฐสังข์

300. เพลิน กองขุนทด

301. เพาะ ด้วยดี

302. แพง มาดาจันทร์

303. ไพร สอน สุภาพ

304. ไพรัตน์ ไมล์คุณทศ

305. ฟ้าใส สีทาฮาด

306. ภคพงษ์ อยู่พันดง

307. ภรณ์ทิพย์ สยมชัย

308. ภริตพร เพียทา

309. ภัควดี วีระภาสพงษ์

310. ภัทราภรณ์ แก่งจำปา

311. ภัสกร บัวอาจ

312. ภาณุวัชร์ โพธิ์นอก

313. ภาวดี ประเสริฐสังข์

314. ภาวดี สุปรียาพร 

315. ภาวิณี หงษ์เผือก

316. ภาสกร บุญคุ้ม

317. ภู แก้วปัญญา

318. ภูชิชย์ เจริญไวย

319. ภูษิต โพธิ์เตมิย์

320. เภา มณีสอน

321. มงคล อินสันเทียะ

322. มณีนุด อุทัยเรือง

323. มนัสนันท์ เพชรตาด

324. มล คุณนา

325. มอญ คำมะนิตร

326. มะลิ ไมขุนทด

327. มานพ สนิท

328. มานะ บนขุนทด

329. มาริสา พระสุนิน

330. มาลัย มาขุนทด

331. มาลัย วิสิทธ์สูงเนิน

332. มิโนตี เชิดขุนทด

333. เมธา มาสขาว สถาบันสังคมประชาธิปไตย

334. เมืองชัย วนชัยสงค์

335. ยงยุทธ พงสาลี

336. ยงยุทธ มณีฉาย

337. ยุทธนา ลุนสำโรง

338. ยุพาพร โมงขุนทด

339. ยุพาวดี ศรีทอง

340. ยุพิน สิงห์กลาง

341. ยุภาดา ชมวง

342. ยุวดี ไมขุนทด

343. โยธิตา สิงหาราม

344. รจนา กองแสน

345. รณชัย ชัยนิวัฒนา

346. รถชรินทร์ โมงขุนทด

347. รวงข้าว จำปา

348. ระนอง กองแสน 

349. รังสรรค์  ผดุงธรรม

350. รังสรรค์ จันต๊ะ

351. รัตนชัย อินสันเทียะ

352. รัตน์มณี โสภารักษ์

353. รัตนา ด้วยดี

354. รัตนาภรณ์ มณีสอน

355. รัตนาภรณ์ สุขสว่าง

356. รันดา เนตรวงศ์ 

357. รัศมิ์ลภัส กวีวัจน์

358. ราตรี บำขุนทด

359. รุ่งนภา มาดาจันทร์

360. เรณุกา สุ่มมาตย์

361. ฤทธิ์ บินอับดุลเลาะห์

362. ฤทธิเกียติร์ สิงหาราม

363. ฤทธิเกียรติ สุทธิขันธ์

364. ลลิตา ศรีทอง

365. ล้วน ดวงศรี

366. ลอด คำนาโฮม

367. ละออ มูลขุนทด

368. ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์

369. ลำพอง ง่วงกลางดอน

370. ลำไพ ศรีสมัย

371. ลูกศร หมอกขุนทด

372. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์

373. วงศ์ ขำขุนทด

374. วงศ์ หอกขุนทด

375. วณิฐา แก้วกระจ่าง

376. วทัญญู แก้วพิลา

377. วนิดา บุญศรีเลิศ

378. วรภัทร วีรพัฒนคุปต์ ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่ม Non-binary Thailand

379. วรรณภา งอกสี

380. วรรณภา เดินสันเทียะ

381. วรรณิศา สุทธิ

382. วรวัส สบายใจ

383. วรางคณา  อุปถัมภ์

384. วราภรณ์ จิตสูงเนิน

385. วราภรณ์ ชมสันเทียะ

386. วริษา ด้วยดี

387. วศิน โสภารักษ์

388. วัชราภรณ์ เดาะขุนทด

389. วัชรี จันทร์ช่วง

390. วันชัย พุทธทอง

391. วันดี พิมพิทักษ์

392. วันเพ็ญ ซำทองไหล

393. วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

394. วายุ มืดขุนทด

395. วารุณี ทองปั้น

396. วาสนา บุญเจือ

397. วิจักริน สุ่มมาตย์

398. วิชนุ หึกขุนทด

399. วิทยากร โสวัตร

401. วินัย ชูเรือง

402. วินิตย์ แววสูงเนิน

403. วิบูลย์ บุญภัทรรักษา

404. วิบูลย์ วัฒนนามกุล 

405. วิภาดา มินะสิงห์

406. วิภาวัส ผาชัย

407. วิรัตน์ กองขุนทด

408. วิรัตน์ ม่วงขุนทด

409. วิรัตน์ สุปรียาพร 

410. วิลาวัลย์ สุนันต๊ะ

411. วิไล มนขุนทด

412. วิศรุต แสนคำ

413. วิศรุตฒ์ หน่องพงษ์

414. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล

415. วีระ บุกขุนทด

416. วีระพงษ์ คุ้มคง

417. วีระพงษ์ สนขุนทด

418. วีระศักดิ์ ทองอุไร

419. วุฒิชัย แก้วลำหัด

420. วุฒิชัย ดอกโศก

421. วุฒิชัย ผดุงจิตร

422. วุฒิชัย พากดวงใจ

423. เวียง ศรีทอง 

424. ศตคุณ คนไว

425. ศรัญญา คำมะนิตย์

426. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ

427. ศศิธร แก้วพิลา

428. ศศินภา ผู้กำจัด

429. ศศิประภา ไร่สงวน

430. ศิริโชค ประเสริฐสันเทียะ

431. ศิริทิพย์ พรมวัฒน์

432. ศิริพร ชงักรัมย์

433. ศิวิมล วงศาอ้วน 

434. ศุภกร ผลาโชติ

435. ศุภกิจ จันทะพงษ์ 

436. ศุภรา จันทร์ชิดฟ้า

437. ศุภวรรณ ชนะสงคราม

438. โศรยา จักรนารายณ์

439. สง่า ศรีษะใบ

440. สด แก่งจำปา

441. สม มีมั่งคั่ง

442. สมคิด คำนาโฮม

443. สมใจ คุณนา

444. สมชาย คุ้มคง

445. สมถวิล พิมพิทักษ์ 

446. สมนึก หงอกภิลัย

447. สมบัติ นิพวงลา

448. สมบุญ ศรีบุรินทร์

449. สมบูรณ์ กองทัพไทย 

450. สมบูรณ์ คำแหง

451. สมบูรณ์ ราคาแพง

452. สมบูรณ์ เเพวขุนทด

453. สมพงษ์ ศรีษะใบ

454. สมพาน เสวนา

455. สมพาล ศรีมารัตน์

456. สมมาตร์ พิมพิทักษ์ 

457. สมยศ เพชรา

458. สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล

459. สมหมาย คุ้มคง

460. สมัย พันธโคตร 

461. สรุตรา บุตรเพ็ง

462. สวิชญา บัตรสาระ

463. สวิชญา บุตรสาระ

464. สะอาด หึกขุนทด

465. สะอาด อินสันเทียะ

466. สามารถ ทองวิไล 

467. สายธาร หงชัย

468. สายมา ขุนทด

469. สายยู มืดขุนทด

470. สายัณห์ หวดสันเทียะ

471. สายันต์ ไมขุนทด

472. สาละวิน วาจาอนุวัติ

473. สาวมลฤดี แก่งจำปา

474. สำเนียง อยู่พันดง

475. สำลาย หวดสันเทียะ

476. สำลี ไมขุนทด

477. สิงไชย รูปงาม 

478. สิงห์ อยู่พันดง

479. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

480. สิน เกลียงบุญวาน

481. สิริยากร โชคลา

482. สีวิลัย มินขุนทด

483. สุกัญญา คำภูเงิน

484. สุกัญญา สุทธศรี

485. สุขใจ ไมขุนทด

486. สุขชดาพร คุณนา

487. สุชัญญา แสงห้าว

488. สุด ภักมี

489. สุดใจ เทืองสุข

490. สุดใจ นิกุล  

491. สุดตา คำน้อย

492. สุดารัตน์ เหล่าวอ

493. สุทธิกานต์  ก้อนทอง

494. สุทิน คุ้มคง

495. สุธน พูดขุนทด

496. สุธาวัลย์ บัวพันธ์

497. สุธาสินีย์ จันทรเสนา

498. สุธิดา เมฆขุนทด

499. สุธี อินสันเทียะ

500. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล

501. สุนทร หงชัย

502. สุนันท์ สนขุนทด

503. สุนาจ บำขุนทด

504. สุนิสา สุขทอง

505. สุนี เสวันนา

506. สุบิน มูลขุนทด

507. สุปราณี ทองอุไร

508. สุพจน์ โกเสยะโยธิน

509. สุพจน์ เมฆขุนทด

510. สุพนธ์ สนขุนทด

511. สุพล อินสันเทียะ

512. สุพัตรา นรดี

513. สุพิชญา ผกานวน

514. สุพิณ  ศิริอาง

515. สุภัฏ สิกขชาติ

516. สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

517. สุภาพ ขดสูงเนิน

518. สุภาพร บดสูงเนิน

519. สุภาวิณี ปัตตังเว

520. สุมาลี คุ้มคง

521. สุเมธ โกเสยะโยธิน

522. สุเมธ โตเกษร

523. สุรชัย สิ้นขุนทด

524. สุรวงค์ แก่งจำปา

525. สุรศักดิ์ กองขุนทด

526. สุรเสกข์ เทษาวงศ์

527. สุระชัย ทองอุไร

528. สุริยันต์ อุปนันท์

529. สุวัฒน์ มืดขุนทด

530. สุวัฒน์ สวัสดี

531. สุวัต  บัวระภา

532. เสาวลักษณ์ โคตรสีวงษ์

533. เสาวลักษณ์ เหมือดขุนทด

534. แสงจันทร์ สนขุนทด

535. แสตม ทานโสดถี

536. แสนศักดิ์ สดสี

537. โสภี แมขุนทด

538. ไสว ดอกโศก

539. ไสว ทานโสดถี

540. หงษ์ทอง แมขุนทด

541. หนู เสวนา

542. หนูแดง เบ้าจันทึก

543. หนูแต่ง ซำทองไหล

544. หนูถัน สังข์ทอง

545. หนูปา แก้วพิลา

546. หนูพิก มืดขุนทด

547. หมอ เหมือดขุนทด

548. หรรษา โมงขุนทด

549. หวัน เเพวขุนทด

550. หอม กองขุนทด

551. แหวก ม่วงขุนทด

552. ใหม่ รามศิริ

553. อดิศักดิ์  ภูมิพัฒน์

554. อดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน 

555. อนัญยา อุทตรี

556. อนันตชัย โพธิขำ

557. อนิรุทร์ มูลวันดี

558. อนุชัย แววสูงเนิน

559. อนุวัฒน์ พรหมมา

560. อนุวัฒน์ พิมเสน

561. อนุสรา ปราณีตพลกรัง

562. อภิชาติ จันตา

563. อภิวัฒน์ อันทะชัย

564. อภิสิทธิ์ ศรีทอง

565. อมรรัตน์ สิทธิ

566. อยุวัฒน์ ระรื่น

567. อรญา ชาวน่าน

568. อรรถพล สิงพิลา 

569. อรรถพล หวดสันเทียะ

570. อรวรรณ ดวงศรี

571. อริสา ด่านสูงเนิน

572. อลงกรณ์ บุดดา

573. อลิษา ไชยศรี

574. อลิสา หะสาเมาะ

575. อ้อ ปานกลาง

576. อ้อม ไมขุนทด

577. อัครพล แววสูงเนิน

578. อัจจิมา แสงรัตน์

579. อัจฉราภรณ์ ไชยชาญ

580. อันดี ด้วยดี

581. อัมรินทร์ สุริยะไชย

582. อัศวิน ศรีคูณ

583. อาคม บุญขจร

584. อาจ พิมพิทักษ์ 

585. อาทิตย์ อุดมกัน

586. อาทิตยา เหมือดขุนทด

587. อานนท์ นำภา ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

588. อารัติ แสงอุบล

589. อารีภรณ์ คะยัด

590. อารียา สุปรียาพร 

591. อำนวย มั่นจันทึก

592. อำนาจ อาบสุวรรณ

593. อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม

594. อุเทน โมงขุนทด

595. อุ้ม เมฆขุนทด

596. อุไร ยงทะเล

597. เอกชัย พรมมา

598. เอกลักษณ์ ประมวลทรัพย์

599. เอม ชาโต

600. เอี้ยง โมงขุนทด

601. เอื้อน โมงขุนทด

602. โอใด พันธ์ดา

603. โอภาส ศีรษะใบ

image_pdfimage_print