16 พฤศจิกายน 2566 บริเวณศาลาวัดบ้านอีโก่ม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เวลา 10.00 น. ชาวบ้านภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด กว่า 350 คน จัดเวทีนำเสนอข้อมูลเพื่อให้กรมชลประทานยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในแม่น้ำชี ที่มีแผนดำเนินการศึกษาในบริเวณพื้นที่บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ และอีกฝั่งบ้านบาก ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

ชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมารับฟังข้อเสนอและหนังสือรายชื่อคัดค้าน 2,480 ชื่อจากตัวแทนภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี ก่อนที่เจ้าหน้าที่ชลประทาน จ.ร้อยเอ็ด จะแจ้งว่า ตอนนี้ทางสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน ได้ประชุมและมีมติจะยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด และรอหนังสือจากพี่น้องในวันนี้เพื่อส่งไปถึงกรมชลประทาน ในขณะที่ทางภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีเตรียมขึ้นป้ายคัดค้านและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีหนังสือตอบกลับว่ายกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในแม่น้ำชี ถึงจะปลดป้ายลง

สิริศักดิ์ สะดวก อายุ 43 ปี ที่ปรึกษาภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันนี้ทางภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีนำเสนอข้อมูลให้ยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด บริเวณพื้นที่บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อีกฝั่งบ้านบาก ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และสิ่งกีดขวางในแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ออกจากแผนพัฒนาของกรมชลประทาน เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด และมีแผนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ธันวาคม 2567 รวมระยะเวลาศึกษา 540 วัน พี่น้องมาร่วมกันวันนี้ประกอบด้วย อ.ทุ่งเขาหลวง อ.อาจสามารถ อ.เสลภูมิ อ.โพธิ์ชัย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ ซึ่งมีเหตุผลในการให้กรมชลประทานยกเลิกโครงการฯ ดังนี้

  • สภาพพื้นที่ในแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินแผนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เมื่อก่อนน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 7-15 วัน น้ำลด แต่ปัจจุบันหลังจากมีเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร ภายใต้โครงการโขง ชี มูล น้ำก็ท่วมพื้นที่การเกษตรกินระยะเวลายาวนาน 1-4 เดือน และขยายวงกว้างท่วมทั้งในพนังค์และนอกพนังค์กั้นน้ำ และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
  • ถ้ามีอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในลำน้ำชีอีก ทั้งพื้นที่การเกษตรและชุมชน จะถูกน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น และกินระยะเวลายาวนานขึ้น จะยิ่งซ้ำเติมปัญหาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจะต้องยกเลิกโครงการฯ
  • ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความคุ้มทุนต่อชาวบ้านในพื้นที่ยิ่งจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่
  • ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาก่อนว่าจะมีโครงการอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน)กั้นในแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด  
  • กรมชลประทานไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง แม้แต่หน่วยงานรัฐในพื้นที่

จันทรา จันทาทอง อายุ 48 ปี เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า อยากให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอให้กรมชลประทานยกเลิกโครงการออกจากพื้นที่ในแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนในแม่น้ำชี อย่าง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร ก็บริหารจัดการน้ำผิดพลาดทำน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนานกว่า 2 เดือน อย่าง ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด บางจุดน้ำลดลงจากพื้นที่การเกษตร บางจุดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรยังลดลงไม่มาก ดังนั้นไม่อยากให้มีโครงการอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ เขื่อน และสิ่งกีดขวางในแม่น้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะจะซ้ำเติมปัญหาชาวบ้านเพิ่มมากขึ้น

สมศักดิ์ ทูลธรรม อายุ 61 ปี ภาคประชาชนลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรบ้านอีโก่ม หรือพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ทั้งในพนังและนอกพนัง ผ่านมา 2 เดือนแล้วจนเข้าฤดูหนาวแล้ว แต่น้ำที่เคยท่วมก็ยังลดไม่หมด นี่คือบทเรียนจากการมีเขื่อนกั้นในแม่น้ำชี และชลประทานไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่มีการสร้างเขื่อน ถ้ามีโครงการอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ เขื่อนกั้นในแม่น้ำชี ยิ่งจะทำให้พี่น้องไม่ต้องทำการเกษตรเลยเพราะน้ำจะท่วมที่ดิน ทำให้พี่น้องต้องสูญเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีเพราะจะถูกน้ำท่วมและอาจต้องสูญเสียที่ดินด้วยซ้ำไป

เกษร พร้อมพรั่ง อายุ 51 ปี เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำชี จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ถึงแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ดจะแจ้งว่าสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานมีการประชุมและมีมติจะยกเลิกยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ประตูระบายน้ำ (เขื่อน) กั้นในแม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด และรอหนังสือจากภาคประชาชนลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีนั้น ทางเราก็จะทำกิจกรรมในพื้นที่โดยการขึ้นป้ายคัดค้านในแต่ละหมู่บ้าน จนกว่าสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จะมีหนังสือตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่ายกเลิกโครงการฯ และเอาแผนพัฒนาออก เราถึงจะปลดป้ายทันที

ในตอนท้าย ชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในส่วนของกระบวนการในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เป็นขั้นตอนของกรมชลประทาน เป็นการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำการศึกษา ซึ่งขั้นตอนก็เริ่มดำเนินการไปหลายขั้นตอนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการสร้างหรืออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการที่จะก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหรือประตูระบายน้ำแต่อย่างใด 

“เบื้องต้นขอชี้แจงข้อมูลให้พี่น้องสบายใจก่อน ส่วนปัญหาที่พี่น้องอธิบายมานั้นผมเองก็เป็นลูกชาวนาเหมือนกัน ผมปฏิบัติราชการที่ จ.ร้อยเอ็ด มา 3 ปี ลงพื้นที่เห็นปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกัน ก็น่าเห็นใจพี่น้องชาวบ้านที่พื้นที่ทำการเกษตรโดนน้ำท่วมเสียหายจริงๆ 

“ฉะนั้นข้อมูลจากตัวแทนพี่น้องที่นำเสนอให้ผมในเวทีรวมถึงหนังสือที่จะยื่นในวันนี้ ผมก็จะนำไปบันทึกสรุปและเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งไปให้กรมชลประทานผู้รับผิดชอบโครงการฯ ว่านี่คือ ข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และพี่น้องประชาชนไม่มีความประสงค์ที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหรือสิ่งกีดขว้างอะไรต่างๆ ในแม่น้ำชีตามข้อเสนอของพี่น้องประชาชน” 

image_pdfimage_print