23 กุมภาพันธ์ 2567 – เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการในโครงการการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเสมอภาคกับเพศทางเลือกสู่สังคมจิตอาสา “SMART GENDER” ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น 

ปัจจุบันประเด็นเพศเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมไทยและสังคมโลกให้ความตระหนักถึงความเท่าเทียมมากขึ้น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมจากทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ “LGBTQ” จนนำไปสู่การจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเจตคติในการเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันบนพื้นฐานแนวทางของความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ อันจะนำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างเสมอภาค และทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง

ปริญดา เอียสกุล ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการในพิธีเปิดว่า

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมศักยภาพ สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคน โดยไม่จำกัดเพศสภาพ เพศวิถี หรืออัตลักษณ์ทางเพศ (2) เพื่อเป็นนครขอนแก่นที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ 

“(3) เพื่อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน การขจัดการกีดกันทางเพศ การขจัดความรุนแรง และ (4) เพื่อปรับภาพลักษณ์ ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งกลไกการคุ้มครองสิทธิ เพื่อลดการรังเกียจกีดกัน การเลือกปฏิบัติ”

ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการจัดการอบรมขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง แก่ประชาชนและผู้ความหลากหลายทางเพศ 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ “LGBTQ” กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มภาคประชาสังคม และกลุ่มพนักงาน-เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยในครั้งนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 3 รอบเด็กและเยาวชน

ปุญชรัสมิ์ ตาเลิศ เจ้าหน้าที่จากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศอีสาน (IGDN) ผู้ดำเนินกิจกรรมหลักในวันนี้ โดยประกอบไปด้วย (1) กิจกรรมอบรมในหัวข้อ “เรียนรู้เรื่องเพศ” (2) กิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเรียนรู้เกี่ยวกับ SOGIESC” (3) กิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเรียนรู้วัฒนธรรมอำนาจนิยม ประเภทของอำนาจ และการสร้างอำนาจภายในตามแนวคิดสตรีนิยม” และกิจกรรมสุดท้าย (4) การสรุปปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่อยากทำ 

ความสำคัญของกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม นี้ ปุญชรัสมิ์ อธิบายว่า

“ทั้ง 4 กิจกรรมล้วนทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศทั้งสิ้น อย่างกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศ ก็จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสังคมเราไม่ได้มีแค่ชาย-หญิง แต่ยังมีผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ร่วมกับทุกๆ สังคม

“ในหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับ SOGIESC จะทำให้ผู้อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่อง รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศสภาวะ และเพศสรีระ ทั้ง 4 อย่างนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรรู้ เพื่อไม่ให้เกิดการการคุกคามทางเพศทั้งทางทัศนคติ และการปฏิบัติต่อกัน ส่วนกิจกรรมอบรมการเรียนรู้วัฒนธรรมอำนาจนิยมก็จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงถึงความเท่าเทียมทางเพศลดปัญหาอำนาจอันเกิดจากเพศ และปัญหาการปฏิบัติระหว่างเพศ 

“และกิจกรรมสุดท้ายการสรุปปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่อยากทำ เป็นกิจกรรมระดมสมองชวนผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงปัญหาอุปสรรคการใช้ชีวิตประจำวันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และสิ่งที่ต้องการจะสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถูกยอมรับ สวัสดิการ และพื้นที่”

ในช่วงท้ายของกิจกรรม บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงวิสัยทัศน์แห่งความเป็นมหานครขอนแก่น ว่า

“ผมดีใจ ที่มีโครงการนี้เกิดขึ้น เป็นที่ทราบดีว่าวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อส่งเสริมศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นให้น่าอยู่ เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 

“เทศบาลนครขอนแก่นเองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมหานครขอนแก่นที่มีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

image_pdfimage_print