ร่วมเวลากว่า 1 สัปดาห์ ณ หมู่บ้านแม่สะปึ๋งใต้ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เข้าไปใช้ชีวิต อุทิศตนเป็นครูอาสาให้กับน้องๆนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ หมู่บ้านบนดอยสูงที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงส่งการศึกษาให้กับเด็กๆ บนดอย

หลังจากกลับมาจากการไปอุทิศตนเป็นครูอาสาและเรียนรู้ชุมชนปกาเกอะญอทำให้นิสิตได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างมากของพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังทำให้ได้เห็นคุณค่าของการอยู่ในโลกความเป็นจริงนอกจอภาพของเทคโนโลยี ทำให้เราตระหนักได้ว่าสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันคือการอยู่ร่วมกันในชีวิตจริงได้พูดคุย แลกเปลี่ยน ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ติดอยู่กับเทคโนโลยี 

เมื่อวันที่ 7 – 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคมร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านการเมืองการปกครอง ระยะที่ 1 “โครงการรัฐศาสตร์ภาคปฏิบัติ : เสรีฯ ครูอาสาบนดอยสูง” โดยกิจกรรมครูอาสาในครั้งนี้ อาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามสมาชิกกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม จำนวน 11 คน เดินทางไปเป็นครูอาสาให้กับโรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในชั้นเรียนพร้อมการผ่านการทำงานรับใช้สังคมและได้นำความรู้รอบตัวมาปรับให้เข้ากับการเรียนการสอนเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ โดยภายในโครงการได้มีกรจัดอบรมออนไลน์เป็นเวลา 2 วันก่อนเดินทางเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนิสิตในการจะไปเป็นครูอาสาอย่างเต็มที่

ในการอบรมทางวิทยากรได้เตรียมการอบรมมาในรูปแบบของการเตรียมใจและความพร้อมในการเป็นครูโดยมีการถามถึงเป้าหมายของการที่อยากจะไปเป็นครูอาสา รวมถึงความคาดหวังของทุกๆ คนในการไปครั้งนี้ภายในการฝึกอบรมได้มีการให้จับคู่เพื่อคิดวิธีการสอนซึ่งโจทย์คือการสอนที่ไม่เน้นไปที่ตัวเนื้อหาแต่เป็นการนำเอาสิ่งรอบตัวที่คิดว่าน้องๆ รู้จักนำมาประกอบเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากไปกว่านั้นเป้าหมายของการจัดโครงการนี้ยังรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชุมชนและวัฒนธรรมของชนชาติพันธุ์

ด้านการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนานและการถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ อย่างเต็มที่ ได้มีการเลือกสอนตามชั้นเรียนที่ตนเองถนัด ซึ่งในรูปแบบการสอนจะไม่เป็นการอัดแน่นด้านวิชาการทั้งหมดช่วงเช้าจะจัดการเรียนการสอนปกติ และส่วนของภาคบ่ายจะมีการผ่อนคลายด้วยการเล่นเกมร่วมกันในทุกชั้นเรียน ผลตอบรับของการเรียนการสอนแบบนี้เป็นไปด้วยดีมากๆทำให้น้องๆ นักเรียนได้แสดงออกทั้งความคิดและความสามรถของตนเองอย่างเต็มที่และยังสนุกไปกับการเรียน ร่วมถึงการพาน้องๆ ปลูกผักไว้ทานเอง เล่นกีฬา ทำอาหารกลางวันร่วมกันที่โรงเรียนนอกจากจะมีการเรียนการสอนแล้วยังมีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์เพื่อความสนุกและผ่อนคลาย ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลาเรียนในช่วงบ่ายให้น้องๆ ได้เล่นสนุกและได้ความรู้เพิ่มขึ้น

ด้านวิถีชุมชนเมื่อว่างเว้นจากการสอนเด็กๆ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ได้ไปช่วยคนในชุมชนเก็บข้าวโพดในแต่ละบ้าน นอกจากนี้ยังได้ทดลองหาปลาถามวิธีชาวบ้าน หว่านแหหาปลาตามลำธาร และร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านมากขึ้นแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อีกทั้งยังได้ซึมซับประสบการณ์การเข้าไปเรียนรู้ชุมชนปกาเกอะญออย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนดอยหมู่บ้านแม่สะปึ๋งใต้นิสิตได้พักร่วมอาศัยกับชาวบ้านในชุมชนการกิน การอยู่ การใช้ชีวิตตลอด 1 สัปดาห์ได้ใช้ชีวิตตามแบบวิถีชุมชนปกาเกอะญอมากที่สุด

จุดประสงค์โครงการได้ดำเนินกิจกรรมโดยให้นิสิตเข้าไปเป็นอาสาสมัคร (ครูอาสา) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในด้านการศึกษา มุ่งเน้นไปยังผู้ที่ขาดโอกาสในพื้นที่ขาดแคลนพิเศษ ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “สะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ครูอาสา” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดมุมมองความเข้าใจต่อวิถีชุมชนปกาเกอะญอ” กระบวนการ “ทบทวนไตร่ตรองเพื่อการตระหนักรู้” และกระบวนการ “ไตร่ตรองสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” โดยกระบวนกรนำไตร่ตรองในครั้งนี้ โดย คุณนริศ มณีขาว (ผู้จัดตั้ง care for peace center)

image_pdfimage_print