ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประชาสังคมกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งในภาคอีสาน” จัดโดย “โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง: พื้นฐานประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย” และองค์กรภาคีเครือข่ายอีสาน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องรับขวัญ ชั้น 3 โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งฯ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและการสถาปนาอำนาจให้กับภาคประชาชน: ทางออกหรือทางรอดของสังคมไทย?” โดย ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ ศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จากนั้นจะเป็นเวทีการอภิปราย 3 หัวข้อใหญ่ คือ “เหลียวหลังแลหน้า, ข้อสรุป, ประสบการณ์, และบทเรียนที่ผ่านมาของการขับเคลื่อนภาคประชาชนสู่การสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นอีสาน” โดยคุณสมบูรณ์ สิงกิ่ง เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองและชนบท จ.นครราชสีมา, คุณวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน ประธานสภาองค์กรชุมชน จ. ขอนแก่น, และคุณชาติวัฒน์ ร่วมสุข ขบวนองค์กรชุมชน จ.อำนาจเจริญ

เวทีการอภิปราย “พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนสังคมชุมชนท้องถิ่นอีสาน: ความท้าทาย ความหวัง และอนาคต?” โดยคุณชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคก้าวไกล), คุณภัคพงศ์ แสนชาติ แกนนำ เยาวชนระดับภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คุณนราธิป สนธิสัมพันธ์ สถาปนิกรุ่นใหม่ (ทีมนิวเจน) สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.), และคุณเกียรติศักดิ์ สุริยะภูมิ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวทีอภิปรายและระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การสร้าง ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทยของภาคอีสาน ประเด็นของการพูดคุยแลกเปลี่ยน: ปัญหาสำคัญร่วมกันของคนอีสานคืออะไร? คนอีสานจะร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหานั้น หรือจะกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมมือกันเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร? หรือจะกำหนดอนาคตชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ในรูปแบบใด? จะต้องทำอย่างไร?

ดำเนินรายการโดย คุณรุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) คุณสามารถ สุขบรรจง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

และกิจกรรมสุดท้าย สรุปและให้ข้อคิดเห็นโดยทีมนักวิจัยโครงการฯ โดย รศ.ดร.อมรรัตน์ กุลสุจริต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), และดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตาม Live การสัมมนาจาก The Isaan Record ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

image_pdfimage_print