กชภพ กรเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ระว่างประเทศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกชภพ