“We Watch อีสาน” ส่งอาสาสมัครจับตาเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น

“We Watch อีสาน ” นำทีมส่งอาสมัครกว่า 70 คน ร่วมจับตาเลือกต้ังซ่อมเขต 7 ขอนแก่น 22 ธันวาคมนี้ โอดพื้นที่กว้างเกินกำลัง วอนคนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบเลือกตั้งหวั่นทุจริต

Avatar

ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์

ธันวาคม 20, 2019
Scroll Up