ยกระดับกติกาหมู่บ้านสู่ธรรมนูญตำบลหนองหมี

การเปลี่ยนแปลงของชาวตำบลหนองหมี จากเดิมมีแต่กติกาหมู่บ้านของ 12 หมู่บ้าน แต่ในอนาคตจะมีธรรมนูญตำบลเป็นข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันทั้งตำบล

Avatar

The Isaan Record

ตุลาคม 2, 2018

ตำบลหนองหมีใช้ธรรมนูญตำบลเลิกสารเคมี

การจัดทำธรรมนูญตำบลมี 4 ด้าน คือ สังคม สิ่งแวดล้อม อบายมุข และสารเคมี โดยหวังให้ตำบลปลอดสารเคมีทางการเกษตร

Avatar

The Isaan Record

กันยายน 28, 2018
Scroll Up