พญาแถน 4.0

บทบาทและหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน “บุญบั้งไฟตะไลล้าน” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ตำบลกุดหว้า จากประเพณีพื้นบ้านกลายเป็นงานกิจกรรมเชิงท่องเที่ยว พร้อมกับความเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด

Avatar

The Isaan Record

มิถุนายน 1, 2017
Scroll Up