Khonkaen Manifesto: ตัวตน ความคิด จุดยืนทางศิลปะของถนอม ชาภักดี

ตัวตนความเป็น “ถนอม ชาภักดี” ในวงการศิลปะคืออะไร แล้วความคิดเรื่องศิลปะกับการเมืองและการต่อต้านที่ถนอมสนใจตลอดชีวิตการเป็นอาจารย์ศิลปะเป็นอย่างไร แล้วเขามองและวิจารณ์วงการศิลปะในประเทศ รวมถึงโรงเรียนผลิตศิลปินในประเทศนี้อย่างไร