หทัยรัตน์ พหลทัพ เรื่อง 

ขอนแก่น – มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกประกาศ ฉบับที่ 515/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ลงนามโดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

ประกาศฉบับนี้มีใจความว่า จากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์เชื้อโรคโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ระบาด ฉบับที่ 370/2563 เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโรคฯ และประกาศฉบับที่ 459/2563 ที่เป็นมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

“มหาวิทยาลัยฯ จึงปรับรูปแบบวิธีการสอนและการประเมินผลการสอนภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น เช่น การสอนแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสาน หรือปรับการสอนเป็นการมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน” ประกาศระบุ 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 515/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จากเว็บไซต์ ม.ขอนแก่น

ประกาศฉบับนี้ระบุอีกว่า สำหรับการสอบภาคปลาย 2562 นั้น ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาการสอบภาคปลายในรูปแบบอื่นที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน การทำรายงานหรือการนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ ส่วนกรณีการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ระบบออนไลน์หรือการประชุมทางไกลแทน 

ขณะเดียวกัน รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น แถลงข่าวพร้อมกับ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา และเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ทั้ง 2 หน่วยงานได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

สำหรับ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวกับเดอะอีสานเรคคอร์ดว่า จากกรณีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลฯ มีหน้ากากที่สามารถใช้ได้ประมาณ 3 สัปดาห์ และได้เตรียมมาตรการสำหรับการบริหารจัดการการใช้หน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์แล้ว 

“ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์ และกระทรวงพานิชย์ เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัย โดยทางกลุ่มโรงเรียนแพทย์จะจัดส่งหน้ากากอนามัยให้ในทุกสัปดาห์”อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์กล่าว

การรายงานและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโรคโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือ COVID-19 แบบเรียลไทม์ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

สำหรับสถานการณ์ของการระบาดของเชื้อโรคโคโรนา หรือ COVID-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ระบุว่า “การคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน คัดกรองเที่ยวบินสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 34,475 เที่ยวบิน ผู้เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 3,834,817 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามการคัดกรองจำนวน 274 ราย 

ส่วนการคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าเรือนั้นเอกสารรายงานว่า เริ่มคัดครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2563 มียอดการคัดกรองเรือสะสม 850 ลำ มีผู้เดินทางได้รับการคัดกรองสะสมรวม 121,973 ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการคัดกรองจำนวน 2 ราย การคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านพรมแดนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 14 มีนาคม 2563 มีผู้ได้รับการคัดกรองสะสมรวม 1,433,209 ราย และการคัดกรองผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึง 13 มีนาคม 2563 และมีตัวเลขผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่ผ่านการคัดกรองรวมทั้งสิ้น 104,784 ราย

“จากผลการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรครายใหม่จำนวน 369 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 6,545 ราย” รายงานระบุและว่า “ขณะนี้ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 จำนวน 114 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 37 ราย เสียชีวิต 1 ราย”

ผู้สนใจสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

image_pdfimage_print