โดยมานะ เหนือโท

ร้อยเอ็ด – แกนนำชุนชน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ลงมติตั้ง “ชมรมท่องเที่ยวเมืองศรีภูมิ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในการจัดการการท่องเที่ยว

แกนนำชุมชม อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และผู้เกี่ยวข้อง ก่อตั้งชมรมท่องเที่ยวเมืองศรีภูมิ

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2560 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองหว้า ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด แกนนำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวเมืองศรีภูมิ โดยมีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง

พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายคนทุ่งกุลา ซึ่งนำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และหลักสูตรการจัดระบบชุมชนจัดการตนเองมาใช้เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคนทุ่งกุลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ร้อยเอ็ด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าไว้ด้วยกัน

ประเด็นเร่งด่วนในการทำงาน คือ การจัดการขยะชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันชาวบ้านเพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ชื่อเดิม “เมืองทุ่งศรีภูมิ”

ประวัติความเป็นมา เมื่อ พ.ศ. 2319 พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ย้ายเมืองตามคำขอของเจ้าผู้ครองเมืองทุ่งศรีภูมิ (เจ้าเชียง) เนื่องจากเมืองได้รับความเสียหายจากสงครามและเมืองเดิมถูกน้ำท่วมเป็นประจำ พร้อมพระราชทานนามเมืองใหม่ว่า เมืองสุวรรณภูมิประเทศราช เมื่อ พ.ศ. 2451 เมืองสุวรรณภูมิถูกลดฐานะเป็นอำเภอ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ชื่อว่า “อำเภอสุวรรณภูมิ” ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจ.ร้อยเอ็ด และเป็นอ.สุวรรณภูมิ มาจนถึงปัจจุบัน

ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นพ้องให้ตั้ง “ชมรมท่องเที่ยวเมืองศรีภูมิ” เพื่อน้อมระลึกถึงบรรพชนผู้บุกเบิกสร้างแปลงเมืองเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่สืบสานไป

พื้นที่ อ.สุวรรณภูมิ มีสถานที่น่าเที่ยวชม พร้อมเปิดรับนักเดินทาง ที่ผ่านพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ หลายแห่ง อาทิ โบราณสถานปราสาทกู่พระโกนา บึงท่าศาลาจุดพักนักเดินทาง ป่าชุมชนป่ายางขนาดใหญ่ และยังมีฝูงลิงที่อาศัยอยู่กินในป่าชุมชนใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นพื้นที่โอเอซิสที่มีร่องน้ำล้อมรอบ ในพื้นที่ยังมีกลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และกลุ่มเกษตรข้าวอินทรีย์

มานะ เหนือโท เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560

image_pdfimage_print